L’edifici objecte d’aquesta rehabilitació es situa sobre el traçat d’un dels carrers de la Barcelona medieval. Malgrat l’absència d’informació històrica específica sobre aquest edifici, podem pensar que la part més antiga de l’edifici, que ha sofert diverses ampliacions al llarg de la seva història, dataria del segle XVI o XVII.

Observant la façana, podem diferenciar les fases de construcció de l’edifici. La planta baixa i les plantes primera, segona i tercera semblen haver estat construïdes en un moment proper a l’origen de l’edifici, ja que presenten una unitat compositiva. La darrera planta, en canvi, correspondria a una remunta d’ampliació realitzada a la primera meitat del segle XX.

Pel que fa al revestiment existent abans de la nostra intervenció, es podia apreciar que la capa superior corresponia a una intervenció relativament recent en el temps, consistent en l’aplicació d’un revestiment continu de morter fi sobre el revestiment original de morter de calç.

La primera tasca realitzada per a la rehabilitació va ser la realització d’unes cales per destapar el revestiment que hi havia sota de la capa superficial, amb l’objectiu de poder identificar els colors i la configuració original.
Va ser impossible apreciar de forma clara els colors originals del revestiment inferior, ja que el pigment s’havia absorbit a la capa aplicada amb posterioritat. Si que vam poder veure l’especejament del filetejat que tenia l’antic revestiment – 60×40 a trenca-junt, amb emmarcats de 20cm a les obertures –, i que hi havia un canvi de coloració en els emmarcats de les obertures, que eren més foscos.

També vam procedir al repicat de les lloses de balcó. Vam trobar la perfileria principal de ferro corresponent als típics balcons medievals que són molt freqüents en els edificis de la zona. Aquestes lloses, en algun moment, van ser recobertes per una espècie de morter de ciment, donant-los l’aspecte de ser una llosa massissa.

La proposta d’actuació va passar per:
1) L’extracció total del revestiment, que tenia molt adherida la capa nova, cosa que feia inviable la seva recuperació. A continuació es va refer totalment un revestiment de façana amb el sistema constructiu original (estuc de morter de calç amb pols de marbre acolorit en massa). Els colors de la nova façana es van decidir fent una hipòtesi versemblant en relació a la informació trobada a les cales, de forma que els emmarcats fossin més foscos que el pla general. Es va triar un color “Ocre” com a base del revestiment, i una veladura “Ombra” per als emmarcats.

2) Reconstrucció dels balcons recuperant la seva configuració original. Es va restaurar la perfileria de ferro, recuperant i consolidant els perfils existents, i fent de nou els que hi mancaven. Es va col·locar ceràmica esmaltada a la cara inferior de les lloses per a poder encofrar el reblert del balcó, tal com es feia originalment en aquests elements. Les baranes existents, ben fixades, es van conservar a la mateixa posició.

3) Unificació cromàtica de les fusteries, i instal·lació de persianes enrotllables alacantines incorporades en el buit arquitectònic.

El resultat es una façana adient per al tipus d’edifici on es troba, i que restitueix un possible estat original de l’edifici, amb els sistemes i solucions constructives que li son pròpies.

Pots veure el resultat final en el nostre portfolio, al projecte Façana PN7