Loading... Loading...

A Cubierto

Concurs “Hacemos Ciudad”. Carral (Galicia)

L’habitatge ha estat i és una de les principals necessitats de la humanitat. De la mateixa manera que succeeix amb el vestir, l’home desenvolupa solucions per protegir-se dels perills i les inclemències climàtiques del seu entorn, per a poder domesticar la natura i crear espais propis de relació. La essència mateixa de tota arquitectura és la necessitat de crear espais a cobert on poder protegir-se de la pluja, del vent, del fred o del sol.

Com es cobreix l’habitatge es el leitmotiv de la proposta, i es converteix en l’element definitori de l’espai. Un únic tancament continu que és coberta i façana a la vegada, on les obertures es situan lliurement, retallant plans inclinats, il.luminant i ventilant de manera directa i natural cada una de les estances. Es reinterpreten elements definitoris de la arquitectura popular gallega per aportar solucions senzilles i eficaces en quant a comfort climàtic

A partir d’una ordenació bàsica de les parceles basada en la introducció d’un únic ritme estructural de 6 metres de crujia, es desenvolupen les diverses geometries de coberta que donen lloc a diferents solucions tipològiques d’habitatge. Cada habitatge es desenvolupa en distinta alçada i profunditat edificatoria, depenent de les necessitats funcionals.

La vivienda ha sido y es una de las principales necesidades de la humanidad. Al igual que ocurre con la vestimenta, el hombre desarrolla soluciones para protegerse de los peligros y las inclemencias climáticas de su entorno, para poder domesticar la naturaleza y crear espacios propios de relación. La esencia misma de toda arquitectura es la necesidad de crear espacios cubiertos donde poder resguardarse de la lluvia, del viento, del frío o del sol.

Cómo se cubre la vivienda es pues el leitmotiv de la propuesta, y se convierte en el elemento definitorio del espacio. Un único cerramiento continuo que es cubierta y fachada a la vez, y donde las aberturas se sitúan libremente, recortando los planos inclinados, iluminando y ventilando de manera directa y natural cada una de las estancias. Se reinterpretan elementos definitorios de la arquitectura popular gallega para aportar soluciones sencillas y eficaces en cuanto a confort climático.

A partir de una ordenación básica de las parcelas, basada en la intoducción de un único ritmo estructural de 6 metros de crujía, se desarrollan diversas geometrías de cubierta que dan lugar a distintas soluciones tipológicas de vivienda. Cada vivienda se desarrolla en distinta altura y profundidad edificatoria dependiendo de las necesidades funcionales.

Housing has been, and is one of the main human necessities. As it happens with clothing, men have developed solutions to protect himself from dangers and wheather agents form his enviroment, to domesticate nature and to create his own relation spaces. The architecture essence is the need to create covered spaces where we can get aware from rain, wind, cold or heat.

How can we cover a house is the proposal leitmotiv, and that roof becomes the space configurator. One single continuous plane, which is roof and facade at the same time, and where windows are placed freely, slicing slants, and giving direct light and ventilation each one of the rooms in the houses. Definitory elements from traditional architecture of Galicia are reinterpreted to obtain simple and smart solutions to the termic performance.

From a basic urban ordenation of parcels, based on a estructural 6 meters width rithym, diferent roof geometries are developed giving different tipological housing solutions. Each house is developed in different elevation and position from street depending on the functional necessities.

[/half_width]

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

A cubierto

Concurs

Concurs “Hacemos Ciudad”. 320 habitatges unifamiliars V.P.O. a Carral, A Coruña, Galicia.

Organitzador

Ministerio de la Vivenda

Any

Octubre 2006