Loading... Loading...

Do Dot City

Concurs per a una nova escola bressol a Madrid (districte Fuencarral-El Pardo)

Les aules són les unitats mínimes de les que es composa l’escola, l’element a partir del qual s’organitza tot el projecte. L’edifici s’entén con una petita ciutat per als nens, on les aules son petites cases i els espais complementaris, edificis de serveis especialitzats segons la seva funció (administrativa, reunions, abastiment, restauracio, etc.).

El resultat es un edifici policèntric on els usos s’organitzen programàticament com un diagrama funcional. No existeix una distribució lineal i categoritzada dels usos, sino que aquests es distribueixen lliurement per l’espai segons les seves necessitats i funcions. Cada unitat, cada “edifici” es singular, te les seves pròpies característiques de forma, orientació, color, textura i material. Tots diferents pero essencialment iguals.

Cada aula s’organitza com una petita casa. L’àmbit principal on es desenvolupa la vida “familiar” es un espai de planta circular que es subdivideix en dues parts diferenciades: una aula interior i una terrassa-porxo exterior. L’aula es l’espai controlat, l’àmbit on el grup es reuneix. El porxo actua com a filtre i element de transició amb l’exterior.

Las aulas son las unidades mínimas de las que se compone la escuela, el elemento a partir del cual se organiza todo el proyecto. El edificio se entiende como una pequeña ciudad para los niños, donde las aulas son pequeñas casas y los espacios complementarios, edificios de servicios especializados según su función (administrativa, reuniones, abastecimiento, restauración, etc).

El resultado es un edificio policéntrico donde los usos se organizan programáticamente como un diagrama funcional. No existe una distribución lineal y categorizada de los usos, éstos se distribuyen libremente por el espacio segun sus necesidades y funciones. Cada unidad, cada “edificio” es singular, tiene sus propias características de forma, orientación, color, textura y material. Todos diferentes pero esencialmente iguales.

Cada aula se organiza como una pequeña casa. El ámbito principal, donde se desarrolla la vida “familiar”, es un espacio de planta circular que se subdivide en dos partes diferenciadas: una aula interior y una terraza-porche exterior. El aula es el espacio controlado, el ámbito donde el grupo se reune. El porche actua como un filtro y elemento de transición con el exterior.

Classrooms are the basic units that compose the school. They are the main element that organize the whole project. Building is understood as a small city for the children, where classrooms are houses and the complementary spaces are speciallized service buildings depending on its function (administrative, meetings, goods, dinning room, etc.).

The result is a polycentric building where uses are programmaticly organized, as in a functional diagram. There are not a lineal and categorized distribution for uses. They are placed freely all over the space depending on their necessities and functions. Each unit, each “building” is singular, each has its own properties in shape, orientation, colour, texture and material. All different between them but essencially the same.

Each classroom is organized as a small house. The main room is where the family life takes place. A circle shaped space that is divided in two different parts. An interior classroom, and the outer court. Classroom is a controlled space where the group meets toghether. The outer space acts as a filter and transition element to exterior.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Do Dot City

Concurs

Concurs per a una nova escola bressol a Madrid (districte Fuencarral-El Pardo)

Organitzador

OCAM

Any

Novembre 2007