Loading... Loading...

Dosperun

Projecte Finalista del concurs d’idees per a les noves piscines municipals de Castellterçol.

L’operació d’ubicar una nova instal·lació esportiva en aquest solar s’entén com una gran oportunitat de generar una nou punt de centralitat dins de la nova àrea de creixement de la població. La proposta assumeix el repte de donar a la vegada una solució arquitectònica i urbana, un projecte en el que l’edifici i l’espai públic estàn igualment representats i estableixen una íntima relació formal.

La solució d’edifici semisoterrat al terreny ens permet connectar a nivell i salvar el desnivell entre les dos vessants oposades de la parcel·la. La coberta de l’edifici es converteix en espai públic, en un parc lineal. Es crea una xarxa d’espais peatonals y de passeig que connecten el nou equipament amb el seu entorn.

S’ha escollit una solució formal i constructiva unitària per a tot l’edifici. El tancament continu de coberta i façana és a la vegada l’estructura portant de l’edifici. L’espai interior s’enten com una gran cova, protegida i a la vegada oberta a la natura amb un gran ventanal a sud. En els espais subsidiaris, uns lluernaris puntuals aporten la il·luminació natural.

La operación de ubicar una nueva instalación deportiva en este solar se entiende como una gran oportunidad de generar un punto de centralidad dentro de la nueva area de crecimiento de la población. La propuesta asume el reto de dar a la vez una solución arquitectónica y urbana, un proyecto en el que el edificio y el espacio publico están igualmente representados y establecen una íntima relación formal.

La solución de edificio semienterrado en el terreno nos permite conectar a nivel y salvar el desnivel entre los dos extremos de la parcela. La cubierta del edificio se convierte en espacio publico, en un parque lineal. Se crea una red de espacios peatonales y de paseo que conectan el nuevo equipamiento con su entorno.

Se ha escogido una solución formal y constructiva unitária para todo el edificio. El cerramiento contínuo de cubierta y fachada es a su vez la estructura portante del edificio. El espacio interior se entiende como una gran cueva, protegida y a su vez abierta hacia el exterior con un gran ventanal a sur. En los espacios subsidiarios, unos lucernarios puntuales aporten la iluminació natural.

The operation to build a new sport installation in that place is understood as a great oportunity to generate a new centrality point into a new population growing area. Proposal assume the challenge to answer architectonically and urbanistically at the same time. It’s a project where building and public space are the same in importance, and they have a close relation between them.

Half digged building solution allows us to connect, almost in a single level, the both parcel endings. Building roof becomes a public space, a lineal parc for the citizens. There is a pedestrian spaces and promenades net, which connect the new building with its enviroment.

We chose a unitary formal and constructive solution for the whole building. A continous roof and facade skin is at the same time closing and building structure. Interior space is understood as a big cave, protected and at the same time opened to exterior through a great glass closing. Subsidiary spaces get light from natural skylights.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Dosperun

Concurs

Projecte Finalista del concurs d’idees per a les noves piscines municipals de Castellterçol.

Organitzador

Ajuntament de Castellterçol

Any

Gener 2007