Loading... Loading...

Façana SF18

Rehabilitació de façana a l'Eixample de Barcelona

La construcció de l’edifici objecte d’aquesta rehabilitació data de finals del segle XIX i principis del XX. La seva façana, composada per planta baixa i tres pisos, representa un exemple arquetípic del model constructiu i compositiu dels primers edificis de l’Eixample de Barcelona. Sense tenir cap element singular, el valor històric de l’edifici rau en el fet que representa l’estil que va construir l’eixample de la ciutat.

Cap als anys 60, es van fer modificacions en la planta baixa de la façana. El local comercial passava a tenir un aparador amb marquesina que ocupava tot l’ample, i generava un vestíbul comercial des del qual s’accedia a l’escala de veïns. Un dels objectius de la reforma és retornar l’edifici al seu estat original, restituint els accessos al local i l’escala des del carrer.

Per a la rehabilitació s’ha netejat el l’estuc de façana, per tal de trobar-hi els colors originals de la mateixa. Després de la neteja del revestiment, que es conservava en bon estat, s’ha acolorit la façana mitjançant la tècnica de la veladura. El resultat és una façana que tot i haver recuperat la seva policromia original, manté la pàtina de la seva història.

La construcción del edificio objeto de esta rehabilitación data de finales del siglo XIX y principios del XX. Su fachada, compuesta por planta baja y tres pisos, representa un ejemplo arquetípico del modelo constructivo y compositivo de los primeros edificios del Eixample de Barcelona. Sin tener ningún elemento singular, el valor histórico del edificio radica en el hecho que representa el estilo que construyó el ensanche de la ciudad.

Hacia los años 60 se hicieron modificaciones en la planta baja de la fachada. El local comercial pasó a tener un aparador con marquesina que ocupaba todo el ancho, generando un vestíbulo comercial des del cual se podía acceder a la escalera de vecinos. Uno de los objetivos de la reforma es retornar el edificio a su estado original, restituyendo los accesos a local y escalera des de la calle. 

Para la rehabilitación se ha limpiado el estucado de fachada para encontrar los colores originales de la misma. Después de la limpieza del revestimiento, que se conservaba en buen estado, se ha coloreado la fachada mediante la técnica de la veladura. El resultado es una fachada que habiendo recuperado su policromía original, mantiene la pátina que por edad le corresponde.

This refurbished building was built between the end of 19th century and the beginning of the 20th. Its facade, composed by a ground level and three storeys, represents an archetype of the Barcelona’s Eixample first buildings construction and composition system. Despite of not having unique elements, the historical value of the building lies in the fact that it represents the style that built the city enlargement. 

In the 60s some modifications were made in the ground level facade. The trade premises went to have a display window that occupied the full front of the building at ground level. The entrance to the building and shop was modified, and it went through a covered hall. One of the goals of the refurbishment was to restore the building to its original state, so accesses to the building from the street where restored.

For facade refurbishment, its stucco was cleaned to discover which were its original colours. After cleaning the facing, that was well preserved but dirty, it was coloured with a technique consisting on applying a thin layer of painting, that allows us to se the grain of the stucco. The result is a facade that has recovered its former polychromy but still keeps the ageing patina that it deserves.

Façana SF18

Emplaçament

Plaça Sagrada Família, Barcelona

Projecte

Setembre’12

Obra

Gener a Febrer’13

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest