Loading... Loading...

Habitatge A1921

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge

Al projecte Habitatge A1921 el principal repte va ser resoldre el parament que separava l’espai interior del carrer situat a peu pla.

El local únicament tenia possibilitat de ventilació i il·luminació a través de la façana al carrer, i era també a través d’aquest parament per on s’havia de resoldre l’accés a l’espai. A més la solució proposada havia de garantir una certa privadesa per al futur usuari de l’habitatge. Tot això s’havia de resoldre sense afectar a la composició de buits arquitectònics de la façana general de l’edifici on s’actuava.

La proposta per al tancament de façana es va resoldre mitjançant una fusteria modulada a tres altures on cadascuna de les franges generades tenia una funció clara: la franja baixa ofereix un sòcol opac per separar-nos de l’espai públic; la franja central per permet generar obertures per a la ventilació necessària de les estances interiors amb obertures reixades que limiten la visió obliqua des del carrer; i la franja superior translúcida facilita la màxima entrada de llum a l’espai interior.

Amb les relacions carrer-habitatge ja resoltes es configura el programa funcional interior, que està molt condicionat per la existència de dues crugies estructurals perpendiculars a la façana. A la més gran d’elles es disposa l’accés a l’habitatge i la zona de dia amb una cuina de concepte obert. A la crugia petita es disposa la zona de nit amb un petit distribuïdor obert que dona accés al bany i al dormitori de l’habitatge desde la zona de dia.

Entre la zona de dormitori i la sala d’estar es disposa una finestra que estableix un eixamplament visual dels dos espais sense comprometre la privacitat entre ells gràcies a la seva disposició en contacte amb la façana.


En el proyecto Habitatge A1921 el principal reto fue resolver el paramento que separaba el espacio interior de la calle situada al mismo nivel.

El local únicamente tenía posibilidad de ventilación e iluminación a través de la fachada a la calle, y era también a través de este paramento por donde había que resolver el acceso al espacio. Además, la solución propuesta debía garantizar una cierta privacidad para el futuro usuario de la vivienda. Todo esto se tenía que resolver sin afectar a la composición de huecos arquitectónicos de la fachada del edificio en el que se actuaba.

La propuesta para el cerramiento de la fachada se resolvió mediante una carpintería modulada en tres alturas, en las que cada una de las franjas generadas tenía una clara función: la franja baja ofrecía un zócalo opaco para separarnos del espacio público; la franja central permitía generar aberturas para la ventilación necesaria de las estancias interiores con aberturas enrejadas que limitaban la visión oblicua desde la calle; y la franja superior translúcida facilitaba la máxima entrada de luz posible al espacio interior.

Con las relaciones calle-vivienda resueltas se configura el programa funcional interior, muy condicionado por la existencia de dos crujías estructurales perpendiculares a la fachada. En la mayor de ella, se dispone el acceso a la vivienda, así como la zona de día con una cocina de concepto abierto. En la crujía de menores dimensiones se dispone la zona de noche, con un pequeño distribuidor abierto que da acceso al baño y al dormitorio de la vivienda des de la zona de día.

Entre la zona de dormitorio y la sala de estar se dispone una ventana que establece un ensanchamiento visual de los dos espacios sin comprometer la privacidad entre ellos gracias a su disposición en contacto con la fachada.

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Emplaçament

Nou Barris, Barcelona

Projecte

Maig a Juny 2017

Obra

Abril a Juny 2018

Fotografia

David Benito

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest