Loading... Loading...

Habitatge C13.2

Reforma interior d'un habitatge a Badalona

El punt de partida per a la reforma d’aquest pis situat en un edifici plurifamiliar entre mitgeres al centre de Badalona era un habitatge força compartimentat, amb una zona de dia en contacte amb la façana a carrer de mides reduïdes, i fins a 4 habitacions de mides diverses repartides en l’espai restant de l’habitatge. Malgrat la presencia d’un balcó amb bones vistes a la façana posterior, els espais hi donaven l’esquena, quedant aquest espai exterior de la casa com un mer safareig a l’aire lliure.

La proposta de reforma buscava en primera instància la re-estructuració total del programa funcional de l’habitatge que no requeriria de tants dormitoris per al nou ús que se li volia donar.

La posició de l’escala de l’edifici i el seu pati interior adossat establia dues àrees independents a l’interior de l’habitatge: una en contacte amb el carrer, i l’altra amb la façana posterior i el pati d’interior d’illa.

La primera decisió va ser disposar una amplia zona de dia a la part posterior de l’edifici i en contacte amb el balcó existent. A través de la gran obertura que es va generar per comunicar la sala i el balcó es podria gaudir d’una entrada de llum generosa, i incorporar l’espai exterior per a l’ús diari de l’habitatge. A conseqüència d’aquesta decisió, les dues habitacions i el bany de l’habitatge quedarien emplaçats a la part del pis mes propera al carrer.

El projecte busca que totes les estances de l’habitatge s’interrelacionin amb els espais adjacents. Es cerca una concepció diàfana de l’habitatge on cada espai és partícep dels espais que té al seu costat.

Això s’aconsegueix gràcies al tractament donat als elements mòbils de compartimentació: Finestres correderes-batents, portes corredisses ocultes en els envans i portes batents de dues fulles de paviment a sostre doten als espais d’aquesta capacitat d’expansió més enllà dels seus límits.

La sala d’estar és el centre neuràlgic de l’habitatge. Aquest espai s’organitza al llarg d’una bancada multifuncional que realitza la transició des de la cuina i el pati interior de l’edifici fins a la façana posterior on trobem el balcó. Aquesta superfície de fusta dóna lloc al sofa de la sala, i serveix a l’hora com a estanteria i com a element d’emmagatzematge gràcies a la possibilitat d’accedir al espai interior del banc mitjançant les seves tapes de fusta.

En la trobada de l’habitatge amb la façana posterior trobem dos elements clau del projecte. El primer d’ells es la gran finestra balconera de fulles corredisses-batents, que genera una gran obertura lliure que comunica de forma generosa el balcó i la sala d’estar, fent que ambdós espais es beneficiin mutuament d’aquesta nova relació. Al mateix temps les persianes alacantines situades al pla de la barana del balcó permet poder controlar les vistes, l’incidència solar, i la privacitat d’aquest espai exterior guanyat, que passa a ser part de l’habitatge en els mesos menys freds de l’any.

A l’altre extrem de la sala d’estar hi trobem la cuina. Aquesta envaeix part de l’espai natural de la sala entrant a formar part d’ella malgrat ser una estança independent. Una finestra interior fins a sostre de fulles corredisses-batents permet controlar el grau de relació entre els espais i possibilita la integració i seperació d’ambdós a voluntat.

D’entre els elements de separació entre habitacions cal destacar les portes diseñades a mida per al projecte. Es tracten de portes de pas amb dues fulles batents muntades una a sobre de l’altra. La seva configuració permet poder mantenir una ventilació creuada a tot l’habitatge sense condicionar-ho a la privacitat, doncs la fulla superior es pot moure de forma independent de la fulla inferior. Al mateix temps, el seu disseny sense marc superior reforça la percepció de continuitat de l’espai interior, doncs no interromp la continuïtat del sostre a la zona mes compartimentada de l’habitatge.


Entrades relacionades del blog:

Habitatge C13.2: Elements de relació entre espais


FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ORIGINAL:

 

 


El punto de partida para la reforma de este piso situado en un edificio plurifamiliar entre medianeras en el centro de Badalona era una vivienda muy compartimentada, con una zona de día em contacto con la fachada de calle de dimensiones mínimas, y hasta 4 habitaciones de dimensiones variadas repartidas por el espacio restante. A pesar de la presencia de un balcón con buenas vistas en la fachada posterior, los espacios le daban la espalda, quedando este espacio exterior de la casa como un simple lavadero al aire libre.

La propuesta de reforma buscaba en primera instancia la re-estructuración total del programa funcional de la vivienda que no requeriría de tantos dormitorios para el nuevo uso que se le iba a dar. La posición de la escalera del edificio y su patio interior adosado establecía dos àreas independientes en el interior de la vivienda: una en contacto con la calle y la otra con la fachada posterior y el patio de interior de manzana.

La primera decisión fue disponer una amplia zona de día en la parte posterior del edificio, y en contacto con el balcón existente. A través de una gran abertura que se creó para comunicar la sala y el balcón se podría disfrutar de una entrada de luz generosa e incorporar el espacio exterior para el uso diario de la vivienda. A consecuencia de esta decisión los dos dormitorios y el baño de la vivienda quedarían emplazados en la parte del piso mas cercana a la calle.

El proyecto busca que todas las estancias de la vivienda se interrelacionen con los espacios adyacentes. Se busca una concepción diáfana de la vivienda donde cada espacio es partícipe de los espacios que tiene a su lado. Esto se consigue gracias al tratamiento dado a los elementos móviles de compartimentación: ventanas correderas-batientes, puertas correderas ocultas en tabiques, y puertas batientes de dos hojas de suelo a techo dotan a los espacios de esta capacidad de expansión mas allá de sus límites.

La sala de estar es el centro neurálgico de la vivienda. Este espacio se organiza a lo largo de un banco multifuncional que realiza la transición desde la cocina y el patio interior del edificio hasta la fachada posterior donde encontramos el balcón. Esta superficie de madera da lugar al sofá de la sala, y sirve a la vez como estantería y como espacio de almacenaje gracias a la posibilidad de acceder al espacio interior del banco mediante el movimiento de sus tapas de madera.

En el encuentro de la vivienda con la fachada posterior encontramos dos elementos clave del proyecto. El primero de ellos es la gran ventana balconera de hojas batientes-correderas, que genera una gran abertura que comunica de forma generosa el balcón y la sala de estar, haciendo que ambos espacios se beneficien mutuamente de esta nueva relación. Al mismo tiempo las persianas alicantinas situadas en el plano de la baranda del balcón permiten controlar las vistas, la incidencia solar, y la privacidad de este espacio exterior ganado, que pasa a ser parte de la vivienda en los meses menos fríos del año.

En el otro extremo de la sala encontramos la cocina. Ésta invade parte del espacio natural de la sala entrando a formar parte de este espacio a pesar de ser una estancia independiente. Una ventana interior hasta techo de hojas correderas-batientes permite controlar el grado de relación entre espacios y posibilita la integración y separación de ambos a voluntad.

De entre los elementos de compartimentación entre dormitorios cabe destacar las puertas diseñadas a medida para el proyecto. Se trata de puertas de paso con dos hojas batientes montadas una sobre la otra. Su configuración permite mantener una ventilación cruzada en toda la vivienda sin condicionarlo a la privacidad de los espacios, ya que la hoja superior se puede mover de forma independiente respecto a la inferior. Al mismo tiempo, su diseño sin marco superior refuerza la percepción de continuidad en el espacio interior, ya que no interrumpen la continuidad del techo en la zona mas compartimentada de la vivienda.


The starting point of the renovation of this flat placed in a residential building in the Badalona historical center was a partitioned house with a small living area in contact with the street facade. The rest of the space was filled with rooms of different sizes. Despite of having a balcony with good views in the back facade, the whole house was giving the back to it. Therefore that balcony acted as an outdoors laundry room.

The renovation proposal searched for the total restructuration of the functional program of the house, which won’t need too many bedrooms anymore. The main stairs of the building and the attached patio placed in the middle of the plot set two separated areas in the flat: one in contact with the street and the other one next to the back facade and the inner block patio.

Our first decision was to create a generous living area in the back part of the flat, in contact with the existing balcony that was there. Through a big openning that was generated in the wall, the living room and the bacony will be communicated. With this opearation we allowed light to enter generously in that area, while the outdoor space could be incorporated for it daily use as a part of the house. Consequently, bedrooms and bathroom would be placed in the front part of the flat, next to the street facade.

The project searches that all rooms in the house get related to the spaces beside them. An open concept perception of the house is the goal, in spite of there is the option to use it as a conventional layout with closed rooms if wanted. We achieve that through the design of the closure systems: sliding-batting windows, sliding doors that get hidden in walls, and batting doors from floor to ceiling provide the rooms with that beyond their limits expansion capabilities.

The living room is the main area of the house. That space is set up along a multifunctional wooden bench which goes from the kitchen and the inner patio to the back facade and the balcony. That wooden surface creates the sofa, acts as a shelf, and generates storage space under their upper pannels which can be opened allowing acces to the inner space under the wood.

In the back facade of the flat there are two key elemments of the project. The first of them is the big sliding-batting leafed window, which generates the big opening which connects generously the balcony with the living room. Both spaces got benefited from that new relation between them. The second key elemment there are the wooden “alicantinas” blinds. They are aligned with the veranda and offer several positions that allow the users to control views, solar incidence and privacy of that gained space for the house. All in all, the balcony will be part of the house in the less cold time of the year.

In the opposite side of the living there is the kitchen. It partly occupies the natural space of the living room becoming part of it despite of being an independent room. An interior sliding-batting leafed window that ends in the ceiling enables the control of the relation between both spaces allowing to join or to separate them at will.

In the bedroom area, the custom designed doors are the most remarkable elemment. They are room closure doors with two batting leaves mounted one over the other. That setup allows to create cross airflow in the house indepently to the privacy between rooms, because the upper leaf can be moved indepently from the lower one. At the same time, its design without the upper fixed frame enhaces the perception of continuity in the interior space, by allowing the sight of a continuous ceiling along the whole house.

Reforma interior d'un habitatge a Badalona

Localització

Badalona

Projecte

Juliol a Novembre 2017

Obra

Març a Octubre 2018

Area

75m² Interior; 7m² exterior

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest