Loading... Loading...

L’estratègia de la Tortuga

Menció Especial en el concurs per al nou centre de barri de Can Rectoret a Barcelona.

La tortuga és un animal que, donada la seva lentitud, resultaria un objectiu assequible per a la resta d’animals. Aquesta característica, li ha fet desenvolupar un mecanisme de protecció de gran efectivitat: la seva closca. En moments de perill, amagada dins la seva armadura esdevé com una roca impenetrable. No es fins que passa el perill que torna a sortir d’ella i continua relacionant-se amb l’entorn.

L’edifici es planteja amb aquesta mateixa estratègia. Un edifici capaç de tancar-se en si mateix, i mostrar-se impenetrable quan cal, i que a la vegada, es pugui obrir a l’exterior per a gaudir de la privilegiada ubicació natural en que es troba. Els elements que ens permetran aconseguir aquesta dualitat dins d’un únic edifici són els patis.

Es plantegen quatre patis tangents a la façana. Durant el dia, actuen com a grans finestres a l’exterior, donant llum i vistes a totes les estances principals. Quan l’edifici no funciona, aquest patis es tanquen, de manera que la relació amb l’exterior queda totalment limitada a la dels murs que formen el perímetre de l’edifici i els propis tancaments dels patis.

La tortuga es un animal que, dada su lentitud, resultaría un objetivo asequible para el resto de animales. Esta característica le ha hecho desarrollar un mecanismo de protección de gran efectividad: el caparazón. En momentos de peligro, oculta en su armadura se convierte en una roca impenetrable. No es hasta que pasa el peligro que vuelve a salir de ella iy se sigue relacionando con el entorno.

El edificio se plantea con esta misma estrategia. Un edificio capaz de cerrarse en si mismo mostrándose impenetrable cuando es necesario, y que a la vez, se pueda abrir al exterior para disfrutar de la privilegiada situación natural en que se encuentra. Los elementos que nos permitirán conseguir esta dualidad en un único edificio son los patios.

Se plantean cuatro patios tangentes a la fachada. Durante el día, actúan como grandes ventanales hacia el exterior, dando luz y vistas a todas las estancias principales. Cuando el edificio no funciona, estos patios se cierran de forma que la relación con el exterior queda totalmente limitada a la de los muros que forman el perímetro del edificio y los propios cerramientos de los patios.

Due to its lack of speed, turtles would be an easy target for the rest of animals. That characteristic made it to develop a high performance defensive mechanism: its shell. In dangerous situations, it becomes as strong as a rock hidden in its armour. When danger ends, turtle goes out of it, and continues its relation with the environment.

The building is designed following the same strategy. Its a building that can close itself being impenetrable when necessary, and at the same time, it can be opened to the exterior to enjoy its privileged natural site where it is placed. The elements that allow to reach those situations are the patios.

There are four patios, all them tangent to the facade line. During day, they act as big windows opened to exterior which give light and sights to all main rooms. When building is not in use, they can be closed, and relation with exterior remains limited to building walls and the patios closing system.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

L'estratègia de la tortuga

Concurs

Menció Especial en el concurs per al nou centre de barri de Can Rectoret a Barcelona.

Organitzador

BIMSA

Any

Setembre 2009