Loading... Loading...

Loft MdP

Reforma integral d'un Loft a Barcelona

En afrontar la reforma d’aquest antic taller al Poble Sec de Barcelona, el principal repte era aconseguir habilitar l’espai per al seu nou ús com habitatge preservant al màxim tots els elements constructius que li conferien caràcter i singularitat. L’estat d’aquests elements era precari. Les parets de pedra i maó, així com els revoltons ceràmics del sostre, estaven ocults darrera gruixuts revestiments de guix i morter. Al forjat, les vigues de fusta tenien un greu problema de tèrmits que afectava a la seguretat de tot l’edifici.

D’altra banda, el local tenia múltiples entrades de llum. La seva configuració ens permetia treballar les obertures al carrer amb vidre translúcid per a preservar la privacitat vers l’interior, ja que disposariem d’un pati interior sobre el que orientar les vistes dels espais principals de l’habitatge.

Els elements existents que volem preservar, restaurar i posar en valor configuren la carcasa superior del projecte: parets i sostre. Per tant será el paviment qui assumeixi la responsabilitat de ser l’element de nova execució que articuli els espais del projecte.
Aquest esdevé un magma continu que colonitza la base del local i ens proporciona un espai fluid i a l’hora jerarquitzat pels diferents nivells i volums resultants.

En primer lloc, soluciona el conflicte de nivells que se’ns presenta al tenir dos accesos des del carrer a diferent cota. A l’hora resol amb fluidesa la transició des de la cota principal cap al nivel del pati que es situa uns 45cm per sota.
En segon lloc, el mobiliari fixe de l’habitatge neix del paviment, generant un sofà d’obra, les bancades de les cuines, i altres elements de mobiliari del bany.

Dins dels àmbits generats a partir de la nova base, unes caixes tancades contindran aquells espais d’ús més privatiu com ara les cambres de bany i els vestidors. Amb la seva posició dins l’espai s’articula també la generació de les zones de dormitori separades de les zones públiques de l’habitatge.

El singular programa funcional de l’habitatge sorgeix dels requeriments plantejats pel propietari. Necessitava d’un petit apartament segregable per a les freqüents visites que té al llarg de l’any. A l’hora aquest espai accessori, havia de funcionar com a estudi i oficina durant el temps en que no hi ha hostes a la casa. Es per aquest motiu que l’espai es configura en dos àmbits ben diferenciats que poden arribar a funcionar de forma totalment independent.


FOTOS DE L’ESTAT ORIGINAL DEL LOCAL:


Al nostre blog podeu seguir el procés de posada en obra del projecte:

Part I: Fem neteja

Part II: Avaluant l’estructura

Part III: Estructura completada

Part IV: Configurant l’espai


Al afrontar la reforma de este antiguo taller en el Poble Sec de Barcelona, el principal reto era conseguir habilitar el espacio para su nuevo uso como vivienda preservando todos los elementos constructivos que le conferian carácter y singularidad al local.

El estado de estos elementos era precario. Las paredes de piedra y ladrillo, así como las bovedillas cerámicas del techo, estaban ocultas tras gruesos revestimientos de yeso y mortero. En el forjado, las vigas de madera tenían un grave problema de termitas que afectaba a la seguridad de todo el edificio.

Por otro lado, el local tenía multiples entradas de luz. Su configuración nos permitía trabajar las aberturas a calle con vidrio translucido para preservar la privacidad del interior, ya que dispondríamos de un patio interior sobre el que orientar las vistas de los espacios principales de la vivienda.

Los elementos existentes que queríamos preservar, restaurar, y poner en valor configuran la carcasa superior del proyecto: paredes y techo. Por tanto, será el pavimento quien asuma la responsabilidad de ser el elemento de nueva ejecución que articule los espacios del proyecto. Éste se convierte en un magma continuo que coloniza la base del local proporcionandonos un espacio fluido y a la vez jerarquizado por los diferentes niveles y volúmenes resultantes.

En primer lugar soluciona el conflicto de niveles que se nos presenta al tener dos accesos des de calle a diferente cota. A su vez resuelve con fluidez la transición des de la cota principal hasta el nivel del patio que se situa unos 45 cm por debajo.

En segundo lugar, el mobiliario fijo de la vivienda nace del pavimento, generando un sofà de obra, bancadas de cocina y otros elementos de mobiliario del baño.

Dentro de los ámbitos generados a partir de la nueva base, unas cajas cerradas contendrán los espacios de uso más privativo, como los cuartos de baño y los vestidores. Con su posición en el espacio se articula también la generación de las zonas de dormitorio, separadas de las zonas públicas de la vivienda.

El singular programa funcional de la vivienda surge de los requerimientos planteados por el propietario. Necesitava un pequeño apartamento segregable para ls frecuentes visitas que recibe a lo largo del año. A la vez, este espacio accesiorio será usado como estudio y oficina durante el tiempo en que no haya huéspedes en la casa. Es por este motivo que la vivienda se configura en dos ámbitos diferenciados que pueden arribar a funcionar de forma totalmente independiente.


When dealing with the refurbishment of this old carpenter’s workshop placed at Barcelona’s Poble Sec neighbourhood, the main goal was to set up this space for inhabitation while the main constructive components were mantained. They gave charm and singularity to the space.

These elements were poorly conserved. Brick and stone walls were hidden under thick linings of gypsum and mortar, as well as the ceiling surface was. Wodden beams in the ceiling were vastly damaged by termites at points, and it could affect the whole building stability.

However, the property had multiple light openings. The existance of an inner patio allowed us to use translucent glass in the street windows to keep the house privacy. The main spaces of the house will be visually connected with the courtyard which will be their focus point.

The existing valuable components which we wanted to restore formed the upper shell of the project: walls and roof. Owing to that the floor would be the new constructed element in charge of the space configuration. It becomes a magma that fills the whole base of the space. It creates open areas that are organized with the levels and objects generated.

First of all, it solves the conflict produced by the two entrances at different heights. It also gives a solution for the relation between the main level and the patio level which is depressed by 45cm.

In second place, some of the fixed furniture of the house is raised from the floor. The living-room sofa, the kitchen tables and some of the bathroom sinks are brick-made, and covered with a concrete lining as the floor is.

In some of the main areas generated, space is organized with the use of closed boxes. They contain the more private uses of the house, such as bathrooms and dressing rooms. With its positioning, bedroom spaces are also generated, remaining separated from the daytime areas of the house.

The layout singularity arises from the owner requirements. He wanted to have a small independent apartment for the frequent visitors he will have during the year. At the same time, this space will be used as his studio while no guests are in the house. That is the reason why house is conceived with two separated spaces that can be used independently if wanted.

Reforma integral d'un Loft a Barcelona

Localització

Poble Sec, Barcelona

Projecte

Octubre 2014 a Març 2015

Obra

Juny 2015 a Abril 2016

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito Cortázar

Contractistes

Bledeco Decoració S.L.
Concret-Art

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest