Loading... Loading...

Oficina L264

Reforma interior d'un espai per a estudi d'arquitectura i interiorisme

L’espai destinat al nou despatx de FFWD Arquitectes es situa en un edifici singular de l’eixample de Barcelona. Es tracta d’un immoble d’ús industrial que originalment estava destinat a tallers, i en el que actualment hi trobem diversitat d’espais destinats a usos diversos com ara estudis, tallers i showrooms. L’edifici presenta una endreçada estructura de pilars i una distribució dels diversos departaments que s’ajusta a la retícula estructural.

L’espai disponible ocupa una crugia estructural, des del nucli de comunicacions verticals fins a la façana posterior de l’edifici. Tenim per tant un espai allargat amb una entrada de llum natural al parament oposat a l’entrada del estudi.

Per a la resolució dels elements que habiliten l’espai per al seu nou ús s’ha optat per un sistema d’estanteries industrials d’acer, en clara referència al tipus d’edifici en que es situen les noves oficines. Es tracta d’un sistema modular que permet la configuració de les estanteries laterals, les taules de treball, i l’element central que actua com a separador d’espais.

L’estudi s’organitza en dos àmbits: la sala de reunions en contacte amb l’accés, i l’espai de treball que es situa al fons del local i en contacte amb l’entrada de llum natural. Per a separar aquests dos àmbits es disposa un biombo amb estructura d’acer i ordit tèxtil que abraça l’àrea de reunions sense establir una separació visual total entre els dos àmbits. Aquesta membrana es un element multifuncional que complementa l’activitat de reunió a l’estudi, permetent la col·locació de mostres i la disposició de material de treball suspès de l’entramat tèxtil.

El sistema d’il·luminació s’ha adaptat a la instal·lació existent mitjançant un sistema flexible de punts de llum suspesos. S’ha optat per la utilització de les làmpades despullades fugint d’elements decoratius.

El sistema lumínic és un sistema domòtic que permet adaptar la qualitat de la llum segons el moment del dia. S’han programat seqüències lumíniques que simulen la llum natural i varien al llarg del dia per adaptar-se als ritme circadiri de les persones. D’aquesta forma la il·luminació potencia l’activació mental durant les primeres hores del dia i la creativitat a partir del migdia buscant una estada agradable i una millor productivitat a l’estudi.

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ORIGINAL:

 

 


El espacio destinado al nuevo despacho de FFWD Arquitectos se sitúa en un edificio singular del ensanche de Barcelona. Se trata de un inmueble de uso industrial que originalmente estaba destinado a talleres, y en el que actualmente encontramos variedad de espacios destinados a usos diversos como estudios, talleres y showrooms. El edificio presenta una ordenada estructura de pilares y una distribución de los distintos departamentos que se ajusta a la retícula estructural.

El espacio disponible ocupa una crujía estructural, desde el núcleo de comunicaciones verticales hasta la fachada posterior del edificio. Tenemos por tanto un espacio alargado con una entrada de luz natural al paramento opuesto a la entrada del estudio.

Para la resolución de los elementos que habilitan el espacio para su nuevo uso se ha optado por un sistema de estanterías industriales de acero, en clara referencia al tipo de edificio en que se ubican las nuevas oficinas. Se trata de un sistema modular que permite la configuración de las estanterías laterales, las mesas de trabajo, y el elemento central que actúa como separador de espacios.

El estudio se organiza en dos ámbitos: la sala de reuniones en contacto con el acceso, y el espacio de trabajo que se sitúa al fondo del local y en contacto con la entrada de luz natural. Para separar estos dos ámbitos se dispone un biombo con estructura de acero y urdimbre textil que abarca el área de reuniones sin establecer una separación visual total entre los dos ámbitos. Esta membrana es un elemento multifuncional que complementa la actividad de reunión en el estudio, permitiendo la colocación de muestras y la disposición de material de trabajo suspendido del entramado textil.

El sistema de iluminación se ha adaptado a la instalación existente mediante un sistema flexible de puntos de luz suspendidos. Se ha optado por la utilización de las lámparas desnudas huyendo de elementos decorativos.

El sistema lumínico es un sistema domótico que permite adaptar la calidad de la luz según el momento del día. Se han programado secuencias lumínicas que simulan la luz natural y varían a lo largo del día para adaptarse a los ritmos circadianos de las personas. De esta forma la iluminación potencia la activación mental durante las primeras horas del día y la creatividad a partir del mediodía buscando una estancia agradable y una mejor productividad en el estudio.


The space for the FFWD Arquitectes new office is located in a singular building at Barcelona’s Eixample. It is an industrial building that was originally intended for workshops, and where we currently find a wide range of spaces and uses such as studios, workshops and showrooms. The building has a regular structure of columns and the separation of the different departments fits the structural grid.

The space available is in a structural bay, going from the vertical communications hall to the rear facade of the building. As a result, we had an elongated space with an entrance of natural light in the opposite wall to the studio entrance.

The solution is based in the addition of furniture elements that enable the space for its new use. We achieved that with a system of industrial steel shelves, in clear reference to the type of building in which the new offices are located. It is a modular system that allows to generate the lateral shelves, the working tables, and the central element that acts as a space divider.

The studio is organized in two areas: the meeting room in contact with the access, and the work space that is located at the back of the room and in contact with the entrance of natural light. To separate these two areas there is a divider with steel structure and textile wraping that covers the meeting area without establishing a blind separation between the two areas. This membrane is a multifunctional element that complements the gathering activity in the studio, allowing the placement of samples and the disposition of work material suspended from the textile framework.

The lighting system has been adapted to the existing installation with a flexible system of suspended light points which are naked lamps without any decorative elements.

The lighting system is a home automation system that allows you to adapt the quality of light according to the time of day. Light sequences are programmed to simulate natural light and change it throughout the day to adapt to the circadian rhythms of people. In this way the lighting enhances the mental activation during the first hours of the day and the creativity from midday looking for a pleasant stay and a better studio productivity.

Despatx FFWD Arquitectes

Projecte

Juny 2018

Execució

Setembre a Desembre 2018

Superfície

55m²

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest