Loading... Loading...

Udaletxekoplaza

Projecte guanyador del concurs d’idees per a la nova casa de la Vila

La dificultat per crear un nou centre representatiu per a un municipi acostuma a concretar-se en una actuació més urbana que arquitectònica. El projecte per a la Nova Casa de la Vila d’Etxebarri vol assumir plenament aquest repte i preten crear un edifici de caràcter emblemàtic sense que això representi monopolitzar tot el seu entorn. La proposta cerca centrar la importància en l’espai públic que genera.

L’ajuntament cedeix tot el protagonisme al propi ciutadà al que representa, y ell mateix es converteix en la nova Plaça de l’Ajuntament. L’ajuntamen sorgeix de i des de l’espai urbà. El paviment es retalla i replega sobre si mateix per a generar l’àmbit central on es desenvoluparà la vida pública. La manipulació d’aquest pla dóna lloc a una série de volums que sorgeixen de la plaça, obrint-se cap al municipi.

El programa funcional, es distribueix per tota la parcel·la disponible. L’edifici d’apropia de l’espai públic, i aquest sorgeix del propi edifici. Les diferents necessitats funcionals s’agrupen i formalitzen segons la seva dinàmica interna, com a elements disgregats, que a la seva vegada, troben cohesió i relació en l’àmbit de la plaça. La plaça és el punt de centralitat del municipi, i a la vegada, del propi Ajuntament.

La dificultad de crear un nuevo centro representativo para un municipio tiende a concretarse en una actuación más urbana que arquitectónica. El proyecto para la nueva Casa Consistorial de Etxebarri quiere asumir plenamente este reto y pretende crear un edificio de carácter emblemático sin que ésto represente monopolizar todo su entorno. La propuesta busca centrar la importancia en el espacio público que genera.

El Ayuntamiento cede todo su protagonismo al propio ciudadano al que representa y se convierte él mismo, en la nueva Plaza del Ayuntamiento. El Ayuntamiento surge de y desde el espacio urbano. El pavimento se recorta y se repliega sobre si mismo para generar el ámbito central donde se desarrollará la vida pública. La manipulación de este plano da lugar a una serie volumenes que surgen de la plaza abriendose hacia el municipio.

El programa funcional se distribuye por toda la parcela disponible. El edificio se apropia del espacio público y éste surge del propio edificio. Las distintas necesidades funcionales se agrupan, organizan y formalizan, según su dinámica interna, como elementos disgregados, que a su vez, encuentran cohesión y relación en el ámbito de la plaza. La plaza es el punto de centralidad de municipio y a su vez, del propio Ayuntamiento.

The difficulty to create a new representative center for a town uses to reside more in an urbanistic intervention than an architectural one. The project for the new Etxebarri Townhall wants to fully assume that challenge, and wants to create an emblematic building without monopolizing the whole zone. The proposal focuses its importance in the públic space that it generates.

The Townhall transfers the leading role to the citizen who it represents, and itself becomes the new Townhall Square. The Townhall arises from the urban space. The pavement is cut and bended itself to generate a central space where the public life will take part. That plane manipulation gives place to different volumes which arise from the square opening to the city.

Functional program is distributed all over the available ground. The building appropriates the public space, and it arises from the building. Different functional requirements are grouped, organized and formalized following its internal use, as disgregated elements. They find their relation in the central square space. The square is the new centrality point for the Town, and also for the Townhall.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Udaletxekoplaza

Concurs

Projecte guanyador del concurs d’idees per a la nova casa de la Vila

Organitzador

Ajuntament d'Etxebarri

Any

Febrer 2007