Loading... Loading...

Ventall

Concurs d’idees per una escola bressol a Rubí (Ca n’Alzamora)

La nova zona d’equipaments s’ubica al costat d’una plataforma anivellada de sauló situada al límit nord del parc de Can Sedó. Aquest parc recupera per a la ciutat la zona del torrent de l’Oriol després de la seva recent canalització i uneix de manera peatonal el barri de Ca n’Alzamora amb el de Can Sedó. A part d’aquesta zona d’equipaments, la resta del parc es destinarà a zona verda de passeig.

La col·locació de l’escola bressol en aquest entorn natural planteja la oportunitat de reflexionar sobre la relació que estableix l’escola amb el territori i la natura. Aquesta idea, difícil de desenvolupar en la majoria d’àmbits urbans, ens permet aprofitar les virtuts del clima mediterrani i generar una escola en la que els límits entre l’interior i l’exterior es dilueixen i permeten donar classes a l’exterior de l’aula durant pràcticament la meitat de l’any.

Les set aules s’organitzen linealment al voltant d’un únic passadís de circulació i s’obren cap al parc formant un ventall. Cada una estableix una relació particular amb el seu entorn, cada una té una insolació diferent al llarg del dia i, tot i tractar-se d’elements repetitius, cada aula té unes característiques ambientals que la diferencien de la resta.

La nueva zona de equipamientos se ubica al lado de una plataforma anivelada situada en el límite norte del parque de Can Sedó. Este parque recupera para la ciudad la zona del torrente de l’Oriol después de su canalización, y une de manera peatonal el barrio de Ca n’Alzamora con el de Can Sedó. A parte de esta zona de equipamientos, la resta del parque se destinarà a zona verda de paseo.

La colocación de la guardería en este entorno natural plantea la oportunidad de reflexionar sobre la relación que establece la escuela con el territorio y la naturaleza. Esta idea, dificil de desarrollar en la mayoría de ámbitos urbanos, nos permite aprovechar las virtudes del clima mediterráneo y generar una guardería en la que los límites entre el interior y el exterior se diluyen, y permiten dar clases en el exterior del aula durante pràcticamente la mitad del año.

Las siete aulas se organizan linealmente a lo largo de un único pasillo de circulación, y se abren hacia el parque formando un abanico (ventall). Cada una establece una relación particular con su entorno, cada una tiene una insolación diferente a lo largo del día y, aunque se trata de elementos repetitivos, cada aula tiene unas características ambientales que la diferencian del resto.

A new educative zone is placed next to a plan platform at the Can Sedó parc northern limit. This parc recovers for the city the Oriol torrent zone after its canalization, and joins Ca n’Alzamora neighbourhood with Can Sedo neighbourhood pedestrianly. A part of this part of the parc, the rest will be used as a green zone for walks.

The nursery school placement in this natural enviroment sets the oportunity to think about the relation that establishes school with nature. This idea, that would be difficult to use in an urban enviroment, allows us to exploit the mediterranian climate virtues, and to generate a nursery school where limits between interior and exterior are blur. It makes possible to have classes in open air during almost half of the year.

Seven classrooms are organized lineally along a single circulation corridor, and they are fan-shaped (ventall) and opened towards the parc. Each one has its own relationship with its enviroment, and each one has a different solar incidence on it. In spite of they are repetitive elements, each classroom has its own ambient that make they are different from the rest.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Ventall

Concurs

Concurs d’idees per una escola bressol a Rubí (Ca n’Alzamora)

Organitzador

Ajuntament de Rubí

Any

Març 2007