Després de fer neteja del local i valorar l’estat dels diversos elements constructius, hem acabat de definir l’actuació a nivell d’estructura.

A part dels estintolaments i reforços estructurals que teniem previstos en el projecte, hem detectat que els sostres originals de bigues de fusta presentaven grans deformacions. A més, en algunes de les bigues de fusta, la secció estava tan malmesa que les bigues eren totalment nul·les des del punt de vista resistent, sent necessaria la col·locació d’un reforç estructural que les supleixi funcionalment. I per evitar que els problemes amb els elements estructurals de fusta vagin a més caldrà fer un tractament anti xilòfags a l’estructura.

Per tant, la actuació estructural prevista es fa més complexa doncs hem de reforçar elements que pensavem que estarien en millor estat.

Anteriors entrades sobre Obra MdP:

Part 1: Fem neteja