Després d’un període molt llarg d’obres on hem hagut d’executar la xarxa de sanejament, part de les instal·lacions que van pel terra (aigua i calefacció) i totes les modificacions i reforços de l’estructura, finalment hem pogut entrar a la fase que permetrà configurar els espais del nou habitatge.

Les feines principals realitzades es classificarien en els grups següents:

  • Envans
  • Mobiliari d’obra
  • Revestiments i acabats
  • Instal·lació elèctrica
  • Instal·lació d’evacuació de fums

ENVANS: DISTRIBUCIÓ

El projecte es configura a partir de grans espais diàfans que contenen volums tancats per a aquelles estances del futur habitatge que requereixen d’una independència total respecte de l’espai de dia. Aquests volums els formalitzem com a caixes que no tenen contacte amb el sostre del local, permetent que es pugui seguir percebent la continuitat original del sostre del local.

Aquests elements s’han construit mitjançant sistemes d’obra en sec. Es formalitzen amb un entramat interior de perfils d’acer galvanitzat i un aplacat de revestiment, que es majoritariament de plaques de guix laminat, tot i que en alguna part serà de taulons de fusta. Aquests envans inclouen al seu interior l’espai per a moure les portes correderes que s’hi instal·laran.

Per als sostres s’ha optat per un sistema constructiu menys convencional: s’han construit amb una estructura portant a base de xapa grecada d’acer, que ens dona un acabar inferior adient alhora que ens ofereix una capacitat portant suficient per a poder arribar a utilitzar els altells com a espai d’emmagatzematge.

Obra-MdP_Part-IV_EN_Detalls-pladur

MOBILIARI D’OBRA

Des del primer moment de concepció del projecte, s’havia previst que la sala d’estar tindria un sistema de bancs d’obra, que juntament amb un sistema d’encoixinat, configuraria el sofà de la sala.

Obra-MdP_Part-IV_MO_sala_01

Un cop vist el resultat d’aquest element executat, juntament amb el client ens vam engrescar per a traslladar la solució formal a les bancades de les dues cuines i del safareig exterior. Per a executar aquests elements s’ha fet servir maó i perfileria d’acer per a donar estabilitat als taulells superiors. Un cop construit, ho hem revestit amb morter de ciment a l’espera del seu acabat final en Microbeton d’EDFAN.

Una de les coses que ens va generar mes dubtes va ser la formació de les aigüeres. Finalment vam optar per fer servir com a encofrat perdut aigüeres d’acer inoxidable durant la execució. Aquestes finalment queden revestides amb el morter de ciment i malla plàstica per evitar esquerdes.

També en el bany principal vam executar la bancada i aigüera d’obra (això si que ho teniem també previst des de força temps enrere). En aquest cas, el rentamans s’ha solucionat integrament amb obra incloent una canal d’acer encastada.

REVESTIMENTS I ACABATS

Donat que el projecte preveu mantenir moltes de les superfícies de l’espai despullades (parets de maó i pedra, i sostres), les solucions de revestiments son molt concretes.

Les parets s’han repicat, i netejat amb una solució acuosa àcida aplicada amb aigua a pressió. Les bigues del sostres s’han decapat per erosió amb raspalls de PVC, mentre que els revoltons s’han raspallat manualment. El resultat son uns paraments totalment nets de totes les capes de revestiment que tenien. Com a acabat final, s’ha aplicat un fixador per a donar certa cohesió a la superfície, a l’hora que es protegeix contra la humitat.

Per a determinats punts de les parets, i els brancals interiors de les finestres, s’ha optat per executar un revestiment de morter de cal amb un tractament fixador. Conjuga molt bé amb la brutalitat dels materials que hem descobert a l’espai.

La solució de pavimentació general, banys de forma integral, i per algunes parets dels volums construits, es la d’aplicar Microbeton de la casa EDFAN. S’ha escollit el color “Gris Cemento”.

Aquest revestiment continu té una posada en obra exigent, ja que no es poden solapar altres feines durant la execució d’aquestes feines, ja que hem d’evitar que hi hagi pols. A més, el fet que aquestes feines afectin a la totalitat del paviment, ja implica que no es trepitji durant la seva aplicació.

En una de les caixes, hi haurà un revestiment de llistons de fusta, que comentarem en futures entrades.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La decisió de projecte de mantenir despullades les parets i sostres, fa que totes les instalacions que discorren per sobre del nivell de paviment, hauran d’anar en superfície.

Per a la instal·lació electrica, hem treballat amb safates metàl·liques penjades del sostre per a les conduccions generals. A més aprofitem aquests elements per a resoldre part de la il·luminació dels espais incorporant llums encastats a la cara inferior de les pròpies safates.

Per a les baixades dels punts de control (interruptors) i servei (endolls) fem servir tubs d’acer en superfície. Els mecanismes elèctrics son de la serie “Ideal” i “Record” de Llinàs BCN, una empresa de Barcelona amb una línea de mecanismes elèctrics fantàstica per a projectes d’aquest tipus. També tractem en superfície els punts de llum en paret.

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EVACUACIÓ DE FUMS

A mes de la extracció de fums de les zones de cocció de les dues cuines, el projecte ha incorporat un sistema de ventilació mecànica controlada de flux simple.

Totes les conduccions necessàries s’han realitzat amb tub d’acer galvanitzat a la vista. Ha estat molt important controlar molt la posició dels tubs per tal que quedessin perfectament integrats en el projecte.

 

Anteriors entrades sobre Obra MdP:

Part 1: Fem neteja

Part 2: Avaluant l’estructura

Part 3: Estructura completada