Finalment, i després de força contratemps, patiments, i feina feta, podem dir que tenim acabades totes les feines de reforç i modificació de l’estructura del projecte. En Francesc Rodríguez Valls, arquitecte de la empresa constructora NA Construcción, ha estat un recolzament molt important per a poder dur a terme aquestes feines, i des d’aquí li volem agraïr profundament la seva col·laboració i els seus consells.

DESINSECTACIÓ:

Una de les primeres feines fetes, cap a inicis d’agost va consistir en desparasitar totes les vigues de fusta que tenien molts insectes xilòfags que estaven amenaçant la estabilitat d’aquests elements. La actuació va consistir en la injecció de productes químics a totes les bigues de forma sistemàtica. Per a prevenció es van injectar altres productes a la cimentació dels murs de càrrega, cosa que previndrà de nous atacs d’insectes des del terreny.

OBERTURA AL PATI:

A continuació vam procedir a eliminar els pilars d’obra que tancaven l’obertura cap al pati formant dues finestres i una porteta. Vam veure que la biga d’aquesta obertura era totalment continua, i només vam considerar necessari reforçar els perfils amb pletines soldades a l’anima de les IPN, i posar-hi uns rigiditzadors entre les ales.

El resultat final es una obertura imponent que serà un dels elements més característics del futur habitatge.

FINESTRES A CARRER:

La següent actuació ha estat la d’obrir les dues finestres al mur de façana de l’edifici. Aquesta operació, des del punt de vista compositiu de la façana general de l’edifici, restituirà la composició dels pisos superiors a la planta baixa, amb el que fins i tot millora la composició de façana anterior.

En primer lloc hem col·locat els perfils de dintell per la pert exterior de façana, respectant l’alineació de les finestres dels pisos superiors pel que fa a la planta, i les altures de la resta de finestres de planta baixa. Han fet falta tres perfils d’acer, ja que la façana es de 60cm de gruix i constructivament necessitavem poder sostentar una amplada important de paret.

Com que encara no tenim les fusteries definitives, hem posat una planxa d’acer de forma provisional per a tancar l’espai, així que no hem pogut gaudir d’aquesta nova entrada de llum a l’espai.

REFORÇOS EN CAPS DE BIGUES:

Vam detectar un parell de bigues, el cap de les quals, es trobava molt deteriorat i no contactava amb la paret de façana. Vam procedir a la col·locació amb tacs químics d’uns perfils de reforç per a garantir la transmissió de càrregues.

CANVI DE POSICIÓ DE PILAR:

A la futura sala d’estudi, hem hagut de canviar la posició del pilar existent, que estava al centre de l’espai, i no ens anava bé per a la nova distribució. D’entrada voliem posar un nou perfil de suport de les bigues, però l’estat de les bigues actuals ens ha fet ser més conservadors del que teniem previst, i únicament hem vist oportú desplaçar el pilar existent al llarg del perfil.

Hem posat pletines de continuitat a la posició de l’antic pilar, soldades a l’anima dels dos perfils que hi concorrien. També hem fet una nova sabata de formigó armat amb les corresponents riostres a la posició del nou pilar.

REFORÇ DE SOSTRE EN ZONA FUTURA CUINA:

En aquest punt, el forjat superior ha patit molt pel deteriorament de la fusta de dues bigues. El problema ha estat tal que van arribar a caure part de les voltes entre les dues bigues. Hem hagut de colocar una IPN180 sota de cada biga i reconstuir manualment la volta amb ceràmica. Finalment, un acabat de morter de calç dona un aspecte molt bó al forjat resultant.

COL·LOCACIÓ DE REFORÇ I “PARTELUCES” AL FORJAT DE FUTURA SALA PRINCIPAL:

El forjat de l’espai principal tenia una de les seves bigues situada al centre de l’espai molt malmesa. A més, era necessari col·locar un perfil que permetés que totes les bigues de fusta poguessin recolzar-se dividint la llum efectiva en quasi la meitat.

Per a fer-ho eren necessaris uns perfils IPN340 alleugerits per tall laser. La seva col·locació era molt complexa, per diversos motius: la longitud i el pes dels perfils, i dificultat per a trobar un nivell a les cares inferiors de les bigues de fusta. Per a poder-los col·locar es van necessitar una parella de gats hidràulics.

Un cop col·locat aquest parell de perfils, dominen l’espai a l’hora que respecten la estètica de les bigues de fusta.

ESTINTOLAMENT DE MUR EN ZONA DE FUTURA CUINA:

Al espai que ocuparà la futura cuima, hem hagut d’enderrocar una part d’un mur de càrrega existent per alliberar l’espai. Per a fer-ho hem disposat una parella de perfils d’acer amb un pilar central que quedarà embegut per al futura compartimentació.

El primer a fer va ser la sabata de fonamentació del futur pilar. En segon lloc, va ser necessari tallar part de l’anima de perfils IPN300. Per càlcul, un únic perfil era suficient, pero constructivament necessitavem dos perfils per a poder fer la operació de col·locació amb garanties i seguretat. Per tant, vam optar per tallar part de l’ala dels perfils a col·locar. Finalment, es va col·locar a lloc sobre el pilar i amb pletines als extrems, en el que ha estat la operació més delicada de les realitzades en aquesta obra.

ESTINTOLAMENT OBERTURA DE PAS:

Per últim, s’ha obert un nou pas entre els dos espais principals del local. Després de la resta de coses, això ha estat relativament senzill. Un cop obert el nou pas, s’ha procedit a tancar l’anterior porta existent utilitzant maons recuperats de la pròpia obra. S’ha fet amb molt bona traça per part de la constructora i es gairebé imperceptible.

 

Anteriors entrades sobre Obra MdP:

Part 1: Fem neteja

Part 2: Avaluant l’estructura