Loading... Loading...

CCCOACo

Concurs per a la ampliació de la seu del Col·legi d’Arquitectes de Cordoba.

Partint de la decisió d’obertura de la institució cap a la ciutat, la primera actuació del projecte es pren des del punt de vista urbà. La nova ampliació es concep com un edifici en alçada, totalment adosat a les mitgeres veïnes i amb un mínim contacte amb el terra per alliberar part de la parcel·la generant un nou passatge interior que comunica l’av. Gran Capitán amb el carrer Reyes Católicos a través del pati existent.

S’organitza un esquema de funcionament que jerarquitza y separa clarament els usos públics de les activitats institucionals. Tots els espais de govern i treball intern del COACo es situen a l’edifici de la actual seu, mentre que els usos públics s’organitzen a la nova ampliació. Cada edifici te un funcionament autónom, el que permet tenir un horari de funcionament i obertura al públic totalment independent.

Separada de la pell interior (mitgera) es genera una segona pell vidriada que es separa y plega per a configurar els nous espais del CCCOACo. En certs punts estratégics, aquestes dues pells es regruixen fins a construir una crujia on es situen els elements de comunicació vertical: escales mecàniques, ascensors i escales d’evacuació. A l’espai resultant d’aquesta expansió es projecta un contjunt d’espais flexibles interconectats que permeten resoldre el complex programa del centre.

Partiendo de la decisión de abertura de la institución hacia la ciudad, la primera actuación del proyecto se aborda desde el punto de vista urbano. La nueva ampliación se concibe como un edificio en altura, totalmente adosado a las medianeras colindantes y con un mínimo contacto con el suelo, para liberar parte de la parcela generando un nuevo pasaje interior que comunica la Av. Gran Capitán con la calle Reyes Católicos a través del patio existente.

Se organiza un esquema de funcionamiento que jerarquiza y separa claramente los usos públicos de las actividades institucionales. Todos los espacios de gobierno y trabajo interno del COACo se ubican en el edificio de la actual sede, mientras que los usos públicos se organizan en la nueva ampliación. Cada edificio tiene un funcionamiento autónomo, lo que nos permite tener un horario de funcionamiento y abertura al publico totalmente independientes.

Separada de la piel interior (medianera) se genera una segunda piel acristalada que se separa y pliega para configurar los nuevos espacios del CCCOACo. En ciertos puntos estratégicos, estas dos pieles se regruesan para alojar los elementos de comunicación vertical: escaleras mecánicas, ascensores y escaleras de evacuación. En el espacio resultante de esta expansión se proyecta un conjunto de espacios flexibles interconectados que albergan el complejo programa del centro.

Starting from the wish to open the Asociation to the city, the first steps of the project are focused on the urban layer. The new ampliation is understood as a high building, totally side by side with the near buildings, and with the minimum contact with the ground level. It makes possible to free a great part of the parcel, generating a new interior passage that comunicates Gran Capitan Ave. with Reyes Catolicos Street through the inner existing court.

The functional scheme is organized with a clear separation between internal activities and public use. All management and working spaces of the Asociation are placed in the existing building, while the public uses are organized in the new building. Each building has its own functioning system, which allows them to open during different times freely.

Separated from inner skin (neighbours walls) we generate a second one. Made in glass, it gets separated and folded to create the new CCCOACo spaces. In few strategic points, that skin becomes a double skin, and contains the vertical comunication elements: mechanic stairs, elevators, and evacuation stairs. In the resulting space between these two skins are the set af flexible and interconnected spaces that are the new cultural center of the COACo.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Centro Cultural COACo

Concurs

Concurs per a la ampliació de la seu del Col·legi d’Arquitectes de Cordoba.

Organitzador

COACo

Any

Octubre 2007