Loading... Loading...

Babel

Concurs d’idees per a un nou edifici multiusos a Teruel

En el projecte per a la nova zona d’usos múltiples es planteja com a punt de sortida resoldre la comunicació directa entre les dues cotes existents, entre l’avinguda Ruiz Jarabo i la pujada del Cofiero. Partint d’una estrategia urbana de conexió, es pretén crear un nou punt de centralitat i activitat per al municipi. Es planteja un sistema mixte que combina una àmplia plaza mirador a la cota superior, amb un contjunt d’ascensors i una gran escalinata monumental.

Aquests tres elements principals es complementen amb la introducció d’altres usos públics. Una sola actuació ens permet introduir una gran varietat d’usos. S’aprofiten els espais útils que es generen entre les dues cotes per introduir diverses activitats culturals, lúdiques i esportives. A la vegada, els sistemes de conexió urbana ens permeten donar accés a cada una de les plantes on es distribueixen les activitats.

Aquest edifici multifuncional es desenvolupa totalment separat de les pendents existents a la parcela, que es mantindran en el seu estat original. L’únic punt de contacte entre les pendents i el nou edifici es produeix a la cota superior, on una gran estructura pont comunica la coberta-plaza de l’edifici amb la avinguda Ruiz Jarabo. Aquest gran espai públic es projecta cap a l’horitzó i genera un mirador que controla des de dalt, tota la llera del riu Túria.

En el proyecto para la nueva zona de usos múltiples se plantea como punto de salida resolver la comunicación directa entre las dos cotas existentes, la avenida Ruiz Jarabo y la subida del Cofiero. A partir de una estrategia urbana de conexión, se pretende crear un nuevo punto de centralidad y actividad en el municipio. Se plantea un sistema mixto que combina una ámplia plaza mirador en la cota superior, con un conjunto de ascensores públicos y una gran escalinata monumental.

Estos tres elementos principales, se complementan con la introducción de otros usos públicos. Una sola actuación nos permite introducir una gran variedad de usos. Se aprovechan los espacios útiles que se generan entre las dos cotas para introducir diversas actividades culturales, lúdicas y deportivas. A su vez, los mismos sistemas de conexión urbana, nos permiten dar aceso a cada una de las plantas en las que se distribuyen las actividades.

Este edificio multifuncional se desarrolla totalmente separado de las laderas existentes en la parcela, que se mantienen en su estado original. El único punto de contacto entre las laderas y el nuevo edificio se produce en la cota superior, dónde una gran estructura-puente comunica la cubierta-plaza del edificio con la avenida Ruíz Jarabo. Este gran espacio público se proyecta hacia el horizonte y genera un mirador que controla desde lo alto todo el cauce del río Turia.

In the project for the new multiple uses zone, we set as a target to resolve direct comunication between the two existing levels, the Ruiz Jarabo Avenue, and the Cofiero street. From an urban connection strategy, we pretended to create a new centrality and activity point in the city. We planned a combined system, with a great lookout square on the top level, and a set of public elevators and a monumental staircase.

These three main comunication elements are completed with another public uses introduction. A single building can contain several kind of uses on it. We used generated spaces between the two levels to lodge on them cultural, ludic and sportive activities. At the same time, the urban conection systems allow acces to each one of the levels where activities take part.

This multifunctional building is placed totally separated from rounding slants in the parcel, wich will remain on its natural state. The only contact point between the building and the slants is on the top level, where a great bridge structure connects the building roof-square with the Ruiz Jarabo Avenue. This great public space is focused to the horizon, and generates a lookout that controls the whole Turia river bed.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Babel

Concurs

Concurs d’idees per a un nou edifici multiusos a Teruel

Organitzador

Ajuntament de Teruel

Any

Maig 2007