Loading... Loading...

Cruce

Concurs Centre Cultural y reordenació entorn de Jesús (Eivissa).

La nostra proposta per a la construcció del centre cultural de Jesús i la ordenació del seu entorn directe planteja com a principal objectiu generar un nou àmbit físic i urbà que serveixi per a desenvolupar un nou punt de centralitat. Entenem que l’espai public és per antonomàsia l’àmbit que ha de propiciar el desenvolupament de la col·lectivitat urbana i en el que el bon projecte urbà ha de fer interaccionar urbanisme i arquitectura en un mateix nivell de concreció.

La proposta d’implantació del centre cultural parteix de la idea de generar ciutat a partir de la implantació de la nova arquitectura dins del solar de projecte. Els diferents espais funcionals del projecte es disgreguen per la parcel·la amb l’objectiu de generar una ordenació complexa de conjunt. Es perd la concepció d’edifici unitari i es potencia la idea de conjunt urbà que genera una seqüència interconnectada d’espais públics que articulen l’edifici amb el municipi.

Les tres parcel·les municipals s’agrupen en una gran illa peatonal que organitza un nou sistema de circulacions en diagonal. L’espai de l’illa central d’equipaments es delimita amb quatre edificis aïllats que segueixen estrictament les alineacions de la parcel·la i que construeixen un nou espai públic al seu interior, una plaça. D’aquesta manera el conjunt s’organitza a partir de la contraposició en diagonal de dos parcs -zones verdes- al voltant d’una plaça urbana, pavimentada i delimitada en les seves quatre façanes.

La propuesta para la construcción del centro cultural de Jesús y la ordenación de su entorno directo plantea como principal objetivo generar un nuevo ámbito físico y urbano que sirva para desarrollar un nuevo punto de centralidad. Entendemos que el espacio público es por antonomasia el ámbito que tiene que propiciar el desarrollo de la colectividad urbana y en el que el buen proyecto urbano tiene que hacer interaccionar urbanismo y arquitectura en un mismo nivel de concreción.

La propuesta de implantación del centro cultural parte de la idea de generar ciudad a partir de la implantación de la nueva arquitectura en el solar de proyecto. Los diferentes espacios funcionales del proyecto se disgregan por la parcela con el objetivo de generar una ordenación de conjunto compleja. Se pierde la concepción de edificio unitario y se potencia la idea de conjunto urbano que genera una secuencia interconectada de espacios públicos, que articulan el edificio con el municipio.

Las tres parcelas municipales se agrupan en una gran manzana peatonal que organiza un nuevo sistema de circulaciones en diagonal. El espacio central de equipamientos se delimita con cuatro edificios aislados que siguen estrictamente las alineaciones de la parcela y que construyen un nuevo espacio público en su interior, una plaza. De esta forma, el conjunto se organiza a partir de la contraposición en diagonal de dos parques alrededor de una plaza urbana, pavimentada y delimitada en sus cuatro fachadas.

Our proposal for the new Culture Center at Jesús, and its close enviroment reordenation sets as its main target to generate a new physical and urban frame where a new centrality area could be developed. We believe that public space is traditionally where the collective relationship between people must be enhanced. A good project should make interact architecture and urbanism at the same concretion level.

Implantation proposal for the new Culture Center starts from the idea to generate urbanity with the implantation aof a new building in the project plot. Each of the funcional areas of the project is placed on the plot to generate a complex volumetry. The perception of a unique building is refused, while enhancing the idea of an urban complex that generates a sequence of public spaces interconnected, that relates the building with town.

Three municipal plots are grouped in a big pedestrian block. This sets a new system of diagonal itineraries. The central space is surrounded by the four buildings of the Culture Center that follow the streets alineations, and build a new public space between them: a new square. This way, the complex is organized placing on its main diagonal line, two parcs – green areas – on each side of an urban square, pavemented and surrounded on its four sides.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Cruce

Concurs

Concurs Centre Cultural y reordenació entorn de Jesús (Eivissa).

Organitzador

Organitzat per l’Ajuntament de Santa Eularia des Riu

Any

Novembre 2010