Loading... Loading...

Entre mitgeres

Projecte Finalista del concurs per la nova biblioteca municipal d’Hostalric (Girona).

El nucli històric d’Hostalric es percep com una llarga espina dorsal que serpenteja suaument al llarg de la carretera. Aquesta imatge ve definida pel gra i la configuració de les parcel·lacions de la vila, que han sorgit intimamant lligades a la muralla i al traçat del carrer Major. Els limits entre aquestes parcel·les, es converteixen en l’element identificatiu del model urbà. El projecte de la nova biblioteca sorgeix des de la voluntat de treballar sobre aquesta idea.

L’edifici es configura a partir de la definició dels seus limits, dos grans paraments que es col·loquen paral·lels al carrer Casanoves. La paret sud s’inflexiona suaument per aconseguir generar eixamplament de l’espai public que actuarà com a avantsala del nou equipament. La paret nord es manté paral·lel al camí per a vianants previst en el plà d’actuació del municipi.
Entre aquests paraments, l’edifici es desenvolupa en quatre nivells que acullen els diversos usos definits en el programa.

Les zones d’àmbit public es desenvolupen en contacte directe amb el carrer. L’espai urbà penetra al interior de l’edifici per connectar la nova plaça amb el camí de vianants de l’extrem nord de la parcel·la. Aquesta intervenció genera la segregació de la planta baixa en dos parts, a l’esquerra l’area de foment, un espai polivalent i autònom que albergarà exposicions i conferències; i a la dreta, l’area d’accés a la biblioteca, amb els serveis bàsics, la zona de bases de dades, el fons de música i imatge i l’àrea de diaris i revistes.

El núcleo histórico de Hostalric se percibe como una larga espina dorsal que serpentea a lo largo de la carretera. Esta imagen viene definida por el grano y la configuración de las parcelaciones de la villa, que se han generado intimamente ligadas a la muralla y al trazado de la calle Mayor. Los límites de estas parcelas se convierten en el elemento identificativo del modelo urbano. El proyecto de la nueva biblioteca surge de la voluntad de trabajar sobre esta idea.

El edificio se configura a partir de la definición de sus límites, dos grandes paramentos que se colocan parelos a la calle Casanoves. La pared sur se inflexiona suavemente para ensanchar el espacio público, que serà la antesala del edificio. La pared norte se mantiene paralela al camino de peatones previsto en el plan de actuación del municipio. Entre estos paramentos, el edificio se desarrolla en cuatro niveles que acogen los diversos usos definidos en el programa.

Las zonas de ámbito público se desarrollan en contacto directo con la calle.El espacio urbano penetra en el interior del edificio para conectar la nueva plaza con el camino de peatones al norte. Esta intervención genera la segregación de la planta baja en dos partes. A la izquierda el área de fomento, un espacio polivalente para exposiciones y conferencias; a la derecha, el área de acceso a la biblioteca, con los servicios básicos, bases de datos, y el fondo multimedia y prensa.

The historical center of Hostalric is seen as a long spine that winds along the main road. This appareance is defined by the size and configuration of town parcelation, that were generated in a close relation with the city walls and the Great Street design. These parcel limits become the identifying element of the urban model. The project for the new library raises from the wanth to work on that idea.

Building is configurations is set from its limits definition: two large walls that are parallel to Casanova street. Southern wall is smoothly bended to generate a bigger public space, which will be the anteroom of the library. The northern wall remains straight, and parallel to the pedestrian walk, projected in the town masterplan.
Between these two walls, the library program is developed in four levels that contain the different uses defined on the briefing.

The public opened areas are developed in direct contact with street. The urban space penetrates into the building to connect the south square with the pedestrian walk in the north. This makes ground floor to be splitted in two parts. On the left, there is the events area, where exhibitions, conferences, or other activities will take place; on the right there is the acces to the library, the basic services, the access point to database, the multimedia archive, and daily press.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Entre Mitgeres

Concurs

Projecte Finalista del concurs per la nova biblioteca municipal d’Hostalric (Girona).

Organitzador

Ajuntament d'Hostalric

Any

Març 2008