Loading... Loading...

Jardines Colgantes

Projecte finalista del concurs per a la nova Hospederia de turisme de Castuera (Badajoz)

El solar on es preten ubicar la Hospedería és encara avui un accident geogràfic. Les seves característiques topogràfiques i la seva configuració allargada confereixen al solar unes complexes condicions d’ocupació que han donat lloc a que es mantingui lliure d’edificació fins a avui. El repte de projectar una arquitectura de tal magnitud en un lloc i un entorn de gra residencial ja consolidat es basa en generar una arquitectura que es comporti com un paisatge.

El projecte arrenca de la idea d’una arquiectura pensada com a paisatge, es a dir, com “no-arquitectura”, on l’artefacte arquitectònic empra no només les formes sinó també els elements naturals com a eines formals.

Amb aquesta convergència entre natura i artifici, la Hospederia cerca integrar-se a l’entorn urbà i natural de Castuera sense renunciar a la legibilitat i representativitat que aquest tipus de projectes requereixen.

La reducció al màxim del volum construit per sobre de la rasant del carrer Cerrillo i el recurs d’una geometría obliqua i fragmentaria son els responsables de la autonomia de l’edifici respecte a les construccions properes. La primera operació li permet generar tant espai “buit” com espai “construit”, restituint així el espai públic que ocupa. La segona li asegura el caràcter formal autònom respecte a les rasants, les alineacions i les trames urbanes que l’envolten.

El solar donde se pretende ubicar la Hospedería es aún hoy un accidente geográfico. Sus características topográficas y su configuración alargada confieren al solar unas complejas condiciones de ocupación que han dado lugar a que se mantenga hasta hoy libre de edificación. El reto de proyectar una arquitectura de tal magnitud en un lugar y un entorno de un grano residencial ya consolidado se basa en generar una arquitectura que se comporte como paisaje.

El proyecto parte de la idea de una arquitectura pensada como paisaje, es decir, como “no-arquitectura”, donde el artefacto arquitectónico emplea no solo las formas sino también los elementos naturales como herramientas formales.

Con esta convergencia entre naturaleza y artificio, la Hospedería busca integrarse en el entorno urbano y natural de Castuera sin renunciar a la legibilidad y la representatividad que este tipo de proyectos demandan.

La reducción al máximo del volumen construido por encima de la rasante de la calle Cerrillo y el recurso de una geometría oblicua y fragmentaria son los responsables de la autonomía del edificio con respecto a las construcciones próximas. Lo primero le permite generar tanto espacio “vacío” como espacio “construido”, restituyendo así el espacio publico que ocupa. Lo segundo le asegura el carácter formal autónomo con respecto a las rasantes, las alineaciones y las tramas urbanas que le rodean.

The place where the building must be placed is nowadays a geographic accident. Its topographic characteristics and its elongated shape give to the plot ocupation complex conditions. That is one of the reasons becouse the plot is still empty. The challenge of designing this kind of architecture, with such large size in a small pieces filled enviroment is based on generating a building that performances as a landscape.

Project takes off from the idea of an architecture thought as a landscape, so that means as “not-a-building”. The architectural piece uses not only the shape but also the natural elements as formal tools.
With that convergence between nature and atifice, the Hotel looks for a full integration in the urban and natural enviroment of Castuera without resigning on regibility and representation that this kind of projects require.

Maximizing the reduction of the constructed volume over the line of Cerrillo Street, and the use of a oblique and fragmented geometry are responsible for the building autonomy from the closer edifications. The first operation, allows us to generate too many free surface as constructed surface, giving all constructed space as public space. The second operation, gives the building some formal autonomous character from streets, alineations and urban patterns on its area.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Jardines Colgantes

Concurs

Projecte finalista del concurs per a la nova Hospederia de turisme de Castuera (Badajoz)

Organitzador

Junta de Extremadura (consejeria de Cultura y Turismo)

Any

Maig 2009