Loading... Loading...

…De mar

Concurs per al nou poliesportiu municipal a Cabrera de Mar

La implantació del poliesportiu dins de la nova zona d’equipaments es planteja des del respecte i el mínim impacte en el lloc. Es pretén generar una successió d’espais lúdics i esportius que s’adaptin suaument a la topografia de la parcel·la i creïn diferents àmbits d’activitat. A partir d’aquesta decisió de projecte, el nou edifici es col·loca dins d’aquesta actuació com una activitat més del conjunt, una porció d’espai public que es cobreix i es protegeix de les inclemències externes.

El poliesportiu es col·loca en el solar de manera respectuosa, seguint les alineacions traçades pels nous carrers. Aprofitant el desnivell, l’edifici es situa en una posició semisoterrada respecte als vials, de manera que es mimetitza amb el paisatge i cedeix tot el protagonisme a l’espai públic. La coberta es converteix en la cinquena façana que tots els veins veuran des de casa seva i que també es farà present per al peató quan circuli pel carrer.

Aquesta gran coberta, es reinterpreta i es transforma en la imatge més característica de l’edifici, en el seu tret definitori, una petita porció de mar que acosta el municipi a la seva realitat costera, un petit tros de mar que es retalla dins de la muntanya. Les quatre façanes de l’edifici es resolen amb un aplacat de planxes d’acer polit que generen una textura vibrant. L’envolvent es transforma es una superfície ondulada i refelectant, que fa de l’edifici un objecte aquós, inmaterial.

La implantación del polideportivo en la nueva zona de equipamientos se plantea des del respeto y el mínimo impacto en el lugar. Se pretende generar una sucesión de espacios lúdicos y deportivos que se adapten suavemente a la topografía, y creen diferentes ámbitos de actividad. A partir de esta decisión de proyecto, el nuevo edificio se coloca en esta actuación como una actividad mas del conjunto, una porción de espacio público que se cubre y protege delas inclemencias.

El polideportivo se emplaza en el solar de manera respetuosa, siguiendo las alineaciones trazadas por los nuevos viales. Aprovechando el desnivel, el edificio se situa en una posición semienterrada respecto a los viales, de manera que se mimetiza con el paisaje, cediendo el protagonismo al espacio público. La cubierta es la quinta fahada, que será vista por todos los vecinos, y peatones que paseen por el lugar.

Esta gran cubierta se reinterpreta y se transforma en la imagen más característica del edificio, en su signo distintivo, en una pequeña porción de mar que acerca el municipio a su realidad costera, un pequeño trozo de mar que se recorta en la montaña. Las cuatro fachadas del edificio se resuelven con un aplacado de planchas de acero pulido que generan una textura vibrante. La envolvente hace del edificio un objeto acuoso, casi inmaterial.

The sports center placement in a new buildings area is faced with respect, and the wanth to not modify the existing topography. We pretend to generate a sequence of ludic and sportive spaces, that can be easily adapted to terrain, creating different activities enviroments. From that decision, the new building is one more activity in this sequence. It’s a covered place that allow to be used aware from rain and weather inclemeances.

The new building is placed respectuosly, following the alignments set by the new streets. Due to the topography, the whole building is placed semi-digged from the streets. In this position, building gets mimetized with landscape, and gives the whole importance to the public space. Building roof becomes the fifth facade, as well as it would be seen by all neighbours and people walking on the area.

That big roof is not only a roof. It becomes the distinctive element of the building, its characteristic image. It’s a little portion of sea that gets closer the village to its seaside reality, it’s a piece of sea clipped in the middle of the mountains. All four facades are made in polished steel sheets, that generate a vibrating and reflecting surface. Its skin, make the building to look like water, almost unmaterialized.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

...de Mar

Concurs

Concurs per al nou poliesportiu municipal a Cabrera de Mar

Organitzador

Ajuntament de Cabrera de Mar

Any

Desembre 2007