Loading... Loading...

Seqüències paral·leles

Concurs per al nou casal del barri i piscines municipals a Sant Boi de Llobregat

El projecte s’implanta en el solar amb la voluntat de generar un espai que per la seva escala i configuració, pròxima i agradable, sigui un nou centre d’activitat que cohesioni i revitalitzi el barri. Per aconseguir-ho, es treballa sobre una trama bàsica que organitza els usos en una seqüència d’espais paral·lels que intercalen edificis i zones verdes. La modulació variable d’aquesta malla ens va donant el ritme i el tamany de cada espai, que es relaciona de diferent manera amb el seu entorn.

El nou casal del barri, es construeix com una unitat totalment fragmentada. Cada espai genera un volum independent que s’organitza al voltant d’un eix central de circulació, creant un esquema d’espina dorsal. L’edifici es col·loca a l’extrem est del solar, en contacte directe amb el carrer de Coín. Per altra banda, el gran volum que genera l’equipament esportiu, més en consonància amb les dimensions del teixit industrial adjacent, es col·loca al costat oposat.

Entre aquests dos grans equipaments es genera un nou espai peatonal. És un espai tranquil i controlat de mides domèstiques i variables. Entre edificis, petites escletxes s’obren pas cap als patis vegetals que il·luminen els diversos espais del casal. El nou complex es disgrega en diverses unitats programàtiques que s’implanten de manera seqüencial en el solar. Aquest procés agregatiu ens dóna una gran llibertat a l’hora de definir i composar cada un dels mòduls que formen l’edifici.

El proyecto se implanta en el solar con la voluntad de generar un espacio que por su escala y configuracion, próxima y agradable, sea un nuevo centro de actividad que cohesione y revitalice el barrio. Para conseguirlo, se trabaja sobre una trama básica que organiza los usos en una secuencia de espacios paralelos que intercalan edificios y zonas verdes. La modulación variable de la malla nos va dando el ritmo y el tamaño de cada espacio, que se relaciona de diferentes maneras con su entorno.

La nueva casa del barrio se construye como una unidad totalmente fragmentada. Cada espacio generea un volumen independiente que se organiza sobre un eje central de circulación, creando un esquema de espina dorsal. El edificio se coloca en el extremo este del solar, en contacto con la calle Coín. Por otro lado, el gran volumen que genera el equipamiento deportivo, acorde con las dimensiones del tejido industrial adyacente, se situa en el lado opuesto.

Entre estos equipamientos se genera un nuevo espacio peatonal. Es un espacio tranquilo y controlado, de medidas domésticas y variables. Entre edificios, pequeños espacios se abren paso hacia los patios vegetales que iluminan los espacios de la casa del barrio. El complejo se disgrega en diversas unidades programáticas implantadas de manera secuencial en el solar. Este proceso agregativo nos da una gran libertad para definir y componer cada uno de los módulos que forman el edificio.

[/half_width]

Building is placed in the city with the purpose to generate an urban space that, due to its pleasant size and configuration, will be a new activity center that cohesions and revitalizes the neighbourhood. To get it, we work over a basic pattern that organizes different uses in a parallel spaces sequence. It combines buildings and vegatabilized zones. The variable modulation in the pattern gives us the rhythm and size for each space, stablishing different relationships with its enviroment.

The new neighbourhood house is built as a completely fragmented unit. Each space generates an independent volume. Each of them are organazed along a central circulation axis, creating a spine functional diagram. Building is placed in the East side of the plot, in direct contact with Coín street, while the great volume that generates the sports building, closer to the industrial sector building dimensions, is placed on the opposite side.

Between those two public buildings, a new pedestrian space is generated. It is a quiet and controlled area, with domestic and variable widths. Between buildings, there are small opened spaces that give us sight from the vegetable spaces, that at the same time, allow the light to arrive averywhere in the neighbourhood house. Complex is disgregated in several programatic units that will be placed in the plot in different phases. This aggrgative process gives us freedom to design every module.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Seqüències paral·leles

Concurs

Concurs per al nou casal del barri i piscines municipals a Sant Boi de Llobregat

Organitzador

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Any

2008