Loading... Loading...

Worms

II Concurs Javier Morales promogut per Fundación Hercesa

Donada la situació geogràfica del solar, ben comunicat, però situat en una zona de poca centralitat, es pretén crear un hotel que sigui capaç de generar activitats complertes. Aquestes activitats es desenvolupen en uns espais de volumetries singulars que parasiten l’illa ocupada per l’hotel. Els Worms perforen, traspassen i es situen lliurement sobre l’espai central de l’hotel.

El lobby és el cor de l’hotel, el punt des d’on es distribueixen tots els espais i activitats. Totes les habitacions es situen al voltant d’aquest gran espai lliure de quatre plantes. Dos volums que envaeixen l’espai central contenen els usos complementaris de l’hotel, un auditori i una sala polivalent, que actuen com a petit centre de convencions.

Les habitacions s’organitzen en una corona perimetral que s’amotlla a les alineacions de façana definides per a la parcel·la. D’aquesta forma, s’aconsegueix que totes elles tinguin una ampli parament de vidre a façana que resol la ventilació i la il.luminació natural. Totes les tipologies d’habitacions es desenvolupen en un únic ambient on el mobiliari configura l’espai.

Dada la situación geogràfica del solar, bien comunicado, pero situado en una zona de poca centralidad, se pretende crear un hotel que sea capaz de generar actividades completas. Estas actividades se desarrollan en unos espacios de volumetrias singulares que parasitan la mazana ocupada por el hotel. Los WORMS perforan, traspasan y se posan libremente sobre el espacio central del hotel.

El lobby es el corazón del hotel, el punto desde donde se distribuyen todos los espacios y actividades. Todas las habitaciones se desarrollan alrededor de este gran espacio libre de cuatro plantas. Dos volumenes que invaden el espacio central albergan los usos complementarios del hotel, un auditorio y una sala polivalente, actuando como un pequeño centro de convenciones.

Las habitaciones se organizan en una corona perimetral que se amolda a las alineaciones de fachada definidas para la parcela. De esta forma se consigue que todas ellas tengan un àmplio paramento acristalado en fachada que resuelve la ventilación y la iluminación natural.
Todas las tipologias de habitaciones se desarrollan en un único ambiente donde el mobiliario configura el espacio.

Due to the lot placement, well comunicated, but sited in a non central zone, we wanted to create an hotel able to generate its own full activities. These activities are developed in a singular shaped spaces which parasite the hotel block. These WORMS drill, penetrate and get placed freely around the hotel central space.

The lobby is the hotel’s heart, the point where all spaces and activities are distributed. All the rooms are around this great main four levels space. Two shapes invade this central space and contain an auditorium and a polivalent room acting as a small conventions center.

Guest rooms are placed in a perimetral ring which takes its shape from the mandatory alingment for the block. In this way, it’s possible that every room has a wide glass end which allows to natural illuminate and ventilate it. Every room typologies are a unique space where furniture is who configures the space and order their activities.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Worms

Concurs

II Concurs Javier Morales. Construcció d’un Hotel al barrio “Butarque”, UZP-1.05 Villaverde, Madrid

Organitzador

Fundación Hercesa

Any

Setembre 2006